مهسا صادقی‌آزاد

کارشناس روابط عمومی

  • ایمیل

    m.sadeghiazad@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 2042