پادکست معرفی نواحی نوآوری
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت آریا ماد شیمی جناب آقای دکتر پیروز درخشی
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت پایار انرژی گستر یکتا جناب آقای محمدرضا شاملو
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت تحلیل‌گران داده صبا جناب آقای سید احسان سید ابریشمی
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت بسپار فراورش ایرانیان جناب آقای وحید بذرافشان