با پارک سبز مدرس همراه باشید.
برای حفاظت از محیط زیست، صرفه‌جویی اقتصادی و فرهنگ‌سازی بروشور پارک علم و فناوری مدرس به صورت الکترونیکی در سایت قرار گرفته است.