پادکست معرفی انجمن IASP
پادکست معرفی نواحی نوآوری
پادکست معرفی نواحی نوآوری
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت آریا ماد شیمی جناب آقای دکتر پیروز درخشی
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت پایار انرژی گستر یکتا جناب آقای محمدرضا شاملو
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت تحلیل‌گران داده صبا جناب آقای سید احسان سید ابریشمی
مصاحبه با واحد فناور برتر شرکت بسپار فراورش ایرانیان جناب آقای وحید بذرافشان