مدیریت بازاریابی
قسمت اول از فصل سوم پادکست‌های پارک
جهش تولید
انقلاب صنعتی چهارم
واقعیت‌های رشد اقتصادی در ایران
قسمت سوم از فصل دوم پادکست‌های