آمارهای بازاریابی 2020
جدیدترین تعریف سواد ازنظر یونسکو
افتتاحیه ساختمان پردیس پژوهش
رونمایی طرح جامع پردیس پژوهش پارک علم و فناوری
همایش گفتمان کارآفرینی
همایش ایده تا بازار