صد و سیزدهمین جلسه شورای مدیران پارک
جلسه پارک با بانک کشاورزی