برگزاری نشست روسای پارک‌های
برگزاری جلسه با شهرداری منطقه 6 تهران