فراخوان شرکت ایوان فناوری و نوآوری افرا در راستای شناسایی و رفع نیازهای فناورانه صنایع و تجاری‌سازی فناوری‌های پیشرفته بومی
فراخوان طرح فیلم‌نامه دانشجویی برای مستند زندگی‌نامه زنده‌یاد بانو طاهره صفارزاده