مدرسه نوآوری علوم و فنون

بنر پارک مدرس

مدرسه نوآوری علوم و فنون

تاسیس موسسه تولید وسایل و اسباب بازی ها و سرگرمی های کمک

آموزشی علوم و ارائه خدمات آموزشی در حوزه علوم پایه

مدرسه نوآوری علوم و فنون

کارگروه تخصصی: علوم پایه

تاسیس موسسه تولید وسایل و اسباب بازی ها و سرگرمی های کمک آموزشی علوم و ارائه خدمات آموزشی در حوزه علوم پایه علوم پایه

سوابق اجرایی

مدیرعامل: فاطمه خسروی پور

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15 – واحد 403.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی 4031