پارس ژنگان فناور

بنر پارک مدرس

پارس ژنگان فناور

تولید کیت تشخیصی سرطان و مصدوم شیمیایی

پارس ژنگان فناور

کارگروه تخصصی: علوم پایه

تولید کیت تشخیصی سرطان و مصدوم شیمیایی

سوابق اجرایی

مدیرعامل: محدثه ولی زاده

بنیانگذاران

محصولات

  • نشانی

    تهران امیرآباد شمالی خیابان اشراقی خیابان هیئت پلاک 15- واحد 412.1

  • تلفن

    02166919151 داخلی4112