حامد ابراهیمی

معاونت توسعه فناوری

  • ایمیل

    h.ebrahimi@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 2041