تکنو پارک ها در کازان
تمرکز بر ابتکارات و تشویق نوآوری
انجمن بین‌المللی IASP