ژن ورز
فناوری نانو دارو البرز
علم گستر ماد
مراقبین هوشمند سلامت
فناور گستر هنگام
Negaresh-rayane
دناژن تجهیز
آریا سرند
شیمی زیست فناوران آرامیس
پارس زیست الکترومغناطیس
مهندسی غرب آپادانا
سلامت گستر سلام
تاو نوآوران آریسان
دیبا رویان پارس
Diba-noavaran
هامون طب پیشرو
زیست شرق صنعت
رهاورد زیست پویش
تکین پوشش مانا
فراز سلامت تن
جویندگان راه سلامت