محمد حسین‌زاده صلواتی

مدیر موسسات پارکی

  • ایمیل

    M.Hoseinzadehs@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 2041

محمد حسین زاده صلواتی