محمدرضا مینایی‌مهر

مدیر امور مالی، اداری و حقوقی

  • ایمیل

    m.minaei@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 2061

محمد رضا مینایی