دستورالعمل فرآیند تفویض تمدید پروانه ساخت به دانشگاه علوم پزشکی

دستورالعمل فرآیند تفویض تمدید پروانه ساخت به دانشگاه علوم پزشکی

به‌منظور تسریع روند تمدید پروانه ساخت و نظارت بر تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی سراسر کشور، فرآیند تمدید پروانه ساخت و ممیزي خط تولید تجهیزات پزشکی با کلاس خطر A و B از طرف اداره کل تجهیزات پزشکی به دانشگاه‌هاي علوم پزشکی، خدمات بهداشتی و درمانی واجد شرایط به شرح ذیل، تفویض می‌شود.
هدف از تدوین این دستورالعمل، تفویض و متعاقب آن ارزیابی و رتبه‌بندي دانشگاه‌هاي علوم پزشکی جهت تمدید پروانه ساخت تولیدکنندگان تجهیزات پزشکی و در مسیر آن ارتقا کیفیت خدمات ارائه شده می‌باشد. این ضابطه براي رتبه‌بندي و ارزیابی دانشگاه‌هاي علوم پزشکی واجد شرایط کاربرد دارد.