کتاب «رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت»
سی و چهارمین شماره نشریه عتف، ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری
سی و سومین شماره نشریه عتف، ماهنامه خبری تحلیلی علوم، تحقیقات و فناوری
خبرنامه آموزش عالی
خبرنامه داخلی دانشگاه بجنورد
سی و دومین نشریه پژوهش و فناوری عتف