یازدهمین خبرنامه آموزش عالی
دهمین خبرنامه آموزش عالی
سومین شماره فصلنامه شهر فردا
دومین شماره نشریه دیجیتال شهر فردا
کتاب «طرح‌های صنعتی برگزیده دانشگاه‌ها و پژوهشگاه‌های سال 1398»
کتاب «رویداد عرضه و تقاضای نیازهای نوآورانه و فناورانه وزارت نفت»