نام واحد فناور نام ایده محور ایده وب سایت
ایده پژوهش اجرا احسان واعظی تولید چراغ های شبتاب (خشکی و دریا) و بویه های دریایی طراحی و ساخت سامانه­های نوری
ریز پردازان مدار سبز محمدرضا حاجی مرادی مبدلها و تنظیم کننده ولتاژ 3 فاز و ماژول های خاص http://rms-electronics.com/
شرکت بازرگانی تولید مروابن سید محمد رضا مرتضوی طراحی و تولید مواد اولیه دندانپزشکی و تجهیزات مربوطه