برگزاری وبینار ناحیه نوآوری شهری
برگزاری وبینار اصول تغییر نرم‌افزار حسابداری
کارگاه عراق و شرکت‌های دانش‌بنیان ایرانی
برگزاری وبینار آشنایی با پودینیس
برگزاری وبینار چگونگی اخذ پروانه ساخت
برگزاری وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه