ارزش افزوده و فرآیند دادخواهی مالیاتی و فن دفاع
بخش دوم وبینار آموزشی تامین مالی
برگزاری وبینار استارت‌تاک
وبینار آموزشی تامین مالی کسب و‌کارهای نوآور
برگزاری وبینار وظایف پیمانکاران و کارفرمایان
برگزاری برنامه‌های ویژه هفته پژوهش پارک
وبینار آشنایی با فروش در آمازون