واحد برنامه و بودجه

برنامه و بودجه
واحد برنامه و بودجه پارک علم و فناوری مدرس وظیفه برنامه ریزی کلان استراتژی پارک را مطابق با درآمدها و بودجه دریافتی بر عهده دارد.
شرح وظایف

شرح وظایف واحد برنامه و بودجه

تهيه و تدوین برنامه استراتژيك سالانه و تشخيص اولويت آنها

بررسي و ارزيابي عملکرد بودجه

استخراج هزينه‌هاي پژوهشي و تأمین نیاز واحدهای مستقر

تنظیم بودجه­ های مورد نیاز در قالب اهداف و خط­ مشی­ کلی پارک

بررسي و تجزيه و تحليل اطلاعات و بدست آوردن انحراف بودجه

نظارت بر نحوه مصرف اعتبارات و تعیین میزان پیشرفت هریک از واحدهای فناور

تنظیم خط ­مشی برای بهبود فرآیند مدیریت پارک و افزایش بهره­وری با استفاده از ایده­­ های خلاقانه در جهت افزایش مشارکت و انعطاف سازمانی

حفظ حساب­ها و دفاتر اعتبارات بودجه‌­ای

بررسی و هماهنگی برنامه‌ واحدهای مختلف برای تصویب نهایی در جلسات هیئت رییسه پارک

ابلاغ بودجه­ مصوب در جلسات هیئت رییسه به هر یک از واحدها و تعیین منابع بودجه­ ای و پیگیری چگونگی توزیع بودجه­ تخصیص یافته

تهیه­ آمارهای لازم در موردفعالیت­ها و نیروهای مستقر در پارک به منظور اعمال نظر صحیح و منطقی

بررسی و مبادله بودجه تفصیلی اعتبارات عمرانی

بررسی و سنجش طرح­ها و برنامه­‌های پارک از نظر توجیه اقتصادی و قابلیت اجرا

انجام ساير امور محوله