درخواست اتاق کنفرانس

پیش از رزرو با مراجعه به تقویم اتاق کنفرانس از خالی بودن اتاق اطمینان حاصل کنید.
موافقت با رزرو طی دو روز کاری به شما ایمیل و در تقویم اتاق کنفرانس ثبت خواهد شد.

برای رزرو بیش از ۲ ساعت در هفته، به ازای هر ساعت اضافه ۲۵ هزار تومان به حساب دانشگاه واریز کرده و اصل فیش واریزی یا پرینت صورت حساب اینترنتی را به کارشناس روابط عمومی تحویل فرمایید.

رزروهای بیش از دو ساعت صرفا در صورت قرار دادن اسکن فیش در فرم زیر، تایید خواهد شد.

نام واحد متقاضی (الزامی)

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

توجه: بدون اعلام دقیق ساعت شروع و پایان، رزرو شما انجام نخواهد شد

تاریخ یا تاریخ های رزرو به همراه ساعت شروع و پایان (الزامی)

نامه درخواست

فیش واریزی