درخواست اتاق کنفرانس

پیش از رزرو با مراجعه به تقویم اتاق کنفرانس از خالی بودن اتاق اطمینان حاصل کنید.
موافقت با رزرو طی دو روز کاری به شما ایمیل و در تقویم اتاق کنفرانس ثبت خواهد شد.

برای رزرو بیش از ۲ ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت اضافه ۲۵ هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک نیز با تایید محتوای دوره توسط روابط عمومی، هر ساعت 60 هزار تومان  به حساب دانشگاه واریز کرده، اسکن فیش را بارگذاری و اصل فیش واریزی یا پرینت صورت حساب اینترنتی را به کارشناس روابط عمومی تحویل فرمایید.

شماره حساب 143395316
بانک تجارت – تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس

رزروهای بیش از دو ساعت و متقاضیان خارج از پارک صرفا در صورت قرار دادن اسکن فیش در فرم زیر، تایید خواهد شد.

نام واحد متقاضی (الزامی)

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

توجه: بدون اعلام دقیق ساعت شروع و پایان، رزرو شما انجام نخواهد شد

تاریخ یا تاریخ های رزرو به همراه ساعت شروع و پایان (الزامی)

نامه درخواست

فیش واریزی