درخواست اتاق کنفرانس یا اتاق VIP

پیش از رزرو با مراجعه به تقویم درخواست اتاق کنفرانس یا اتاق VIP از خالی بودن اتاق اطمینان حاصل کنید.
موافقت با رزرو طی دو روز کاری به شما ایمیل و در تقویم اتاق کنفرانس ثبت خواهد شد.

برای رزرو بیش از ۲ ساعت در هفته برای متقاضیان داخل پارک، به ازای هر ساعت اضافه ۲۵ هزار تومان و برای متقاضیان خارج از پارک نیز با تایید محتوای دوره توسط روابط عمومی، هر ساعت 60 هزار تومان  به حساب دانشگاه واریز کرده، اسکن فیش را بارگذاری و اصل فیش واریزی یا پرینت صورت حساب اینترنتی را به کارشناس روابط عمومی تحویل فرمایید.

شماره حساب 143395316
بانک تجارت – تمرکز درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس

رزروهای بیش از دو ساعت و متقاضیان خارج از پارک صرفا در صورت قرار دادن اسکن فیش در فرم زیر، تایید خواهد شد.

نام واحد متقاضی (الزامی)

نام و نام خانوادگی متقاضی (الزامی)

ایمیل (الزامی)

تلفن همراه (الزامی)

محل مورد درخواست (الزامی)

توجه: بدون اعلام دقیق ساعت شروع و پایان، رزرو شما انجام نخواهد شد

تاریخ یا تاریخ های درخواست به همراه ساعت شروع و پایان (الزامی)

فیش واریزی