سجاد میدانلو

کارشناس تجاری سازی

  • ایمیل

    S.meydanloo@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 2011

سجاد میدانلو