ستاره پاریان

کارشناس روابط عمومی

  • ایمیل

    setareh.parian@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 2072