سیده سمیه حسینی

کارشناس آموزش، ترویج و مرکز کارآفرینی

  • ایمیل

    hosseini.mstp@gmail.com

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 4083

سمیه حسینی-01