برگزاری وبینار چگونگی اخذ پروانه ساخت
برگزاری وبینار آشنایی با تسهیلات نظام وظیفه
بخش دوم وبینار آموزشی تامین مالی