برگزاری وبینار مدیریت استرس
برگزاری وبینار شروع تعالی و بهبود کسب و کار
برگزاری وبینار آموزشی اصول و فنون مذاکره
برگزاری کارگاه هوش مصنوعی کاربردی
برگزاری وبینار نحوه ارائه پروپوزال تجاری
برگزاری وبینار دوره کاربردی آموزش سواد مالی
برگزاری وبینار مهارت‌های ارتباطی سه
برگزاری وبینار پرورش کودکان هوشمندتر
وبینار آشنایی با بیمه پیمانکاری