برگزاری کارگاه مدیریت ریسک فرآیند
کسب مقام اول دکتری تخصصی رشته ژنتیک