زهرا پیش‌بین

کارشناس معاونت فناوری و مراکز رشد

  • ایمیل

    z_pishbin@modares.ac.ir

  • شماره تماس

    66919151 داخلی 3051

پیش‌بین