دومین چالش نوآوری تهران هوشمند
نمایشگاه فناوری نانو