رویداد استارتاپی ریتو
جلسه سخنرانی مهندس Gorge Ahren
سخنرانی در خصوص ایده های نو