مستقر05
بنر پارک مدرس

تراشه پرداز پویا

صنعت و انرژی

تحقیق و توسعه در طراحی، ساخت و تولید الکترونیک و کامپیوتر

تراشه پرداز پویا