معرفی مدیر عامل شرکت دکامند، مهمان همایش ایده تا بازار