پیشرفت پروژه تکمیل ساختمان پردیس پژوهش- مصاحبه با دکتر یدالهی