تغییر شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس

تغییر شماره حساب درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس

به اطلاع می‌رساند شماره حساب و شناسه واریز تخصیص یافته درآمدهای اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس تغییر یافته است. از واحدهای محترم تقاضا می‌شود از این پس تمامی تراکنش‌های مالی مربوط به پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت مدرس، از قبیل رزرو اتاق کنفرانس، پرداخت اجاره‌بها و غیره را از طریق شماره‌های زیر پرداخت فرمایند.

نام حساب: درآمد‌های اختصاصی دانشگاه تربیت مدرس نزد بانک مرکزی شعبه ریالی
شماره حساب: ۴۰۰۱۰۷۵۰۰۳۰۰۷۲۹۴
شماره شباء: ۹۴ IR 520 10000 400 107500300 72
شماره شناسه واریز: ۳۵۹۰۷۵۰۷۴۱۴۰۱۰۷۰۰۹۷۱۹۲۹۰۰۰۰۰۰۰