کلیپ و عکس دستاوردهای برجسته برای هفتـه پژوهش و فنـاوري

کلیپ و عکس دستاوردهای برجسته برای هفتـه پژوهش و فنـاوري

بـا عنـایت به تأکید دفتر سیاست‌گذاری و برنامه‌ریزی امور فناوری وزارت علوم تحقیقات و فناوری نسبت به ضـرورت و اهمیت تبلیغات و اطلاع‌رسانی عملکرد و دسـتاوردهاي حوزه پارك‌هاي علـم و فنــاوري و فرهنـگ‌سـازي در کشـور و همچنیـن در راســتاي هفتـه پژوهش و فنـاوري، واحدهای متقاضی می‌توانند حداکثر تا تاریخ 97/09/25 نسـبت به تهیه و ارسال عکس، فیلم، متن و یا کلیپ از دسـتاوردهاي برجسـته خود به‌منظور بهره‌برداري، آرشـیو و اسـتفاده در کلیپ هفته پژوهش و فناوري سال جاری اقـدام نموده و موارد را از طریق فرم تماس با ما با عنوان «کلیپ و عکس» ارسال فرمایند. لازم به ذکر است فایل‌هاي عکس باید با فرمت jpg و همچنین فایل‌هاي ویدیویی با کیفیت HD تهیه شود.