افتتاح مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری مدرس

روز سه شنبه مورخ 26 اردیبهشت ماه، ساختمان “مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی واحد نور” پارک علم و فناوری مدرس واقع در پردیس نور دانشگاه تربیت مدرس توسط ریاست پارک علم و فناوری مدرس آقای دکتر امی، آقای دکتر ریاحی بختیاری رئیس دانشکده منابع طبیعی و علوم دریایی دانشگاه تربیت مدرس و باحضور جمعی از اساتید و دانشجویان دانشکده منابع طبیعی و همچنین برخی از مسئولین پارک افتتاح گردید. همچنین جلسه پرسش و پاسخ با دانشجویان و اعضای هیئت علمی در خصوص نحوه ایجاد واحد¬های فناور بر اساس ایده های نواورانه مستخرج از پایان¬نامه¬ها و پژوهشهای علمی به همراه نحوه-ی حمایت¬های پارک از واحد¬های فناور با حضور جناب آقای دکتر امی ریاست، دکتر موسوی مدیر روابط عمومی و امور بین الملل و مسئول پذیرش، دکتر یداللهی مدیر مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی پارک علم و فناوری مدرس تشریح گردید. 1397/02/26