حضور پارک مدرس در کارگاه دیپلماسی منطقه ای آب در سوییس

پیرو دعوت مرکز همکاری های بین المللی کشورسوئیس از این مرکز شرکت فرامرز آب اندیشان به مدیریت دکتر شهبازبگیان از اعضای هیئت علمی دانشگاه تربیت مدرس و از واحد های مستقر در پارک علم و فناوری مدرس به نمایندگی از این مجموعه در تاریخ 30 مرداد الی 2 شهریور در کارگاه دیپلماسی منطقه ای آب در کشور سوییس شرکت کردند.
22/05/1396