برگزاری جلسه سی و ششم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

جلسه سی و ششم شورای فناوری پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس به صورت تلفیقی حضوری و مجازی برگزار شد.

به گزارش روابط عمومی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس، در این نشست رئیس دانشگاه تربیت‌مدرس، دکتر محمدتقی احمدی، رئیس پارک، دکتر مسعود ابراهیمی و سایر اعضای شورای فناوری پارک به بحث و تبادل‌نظر پرداختند.

این نشست به‌صورت تلفیقی حضوری و مجازی در ساعت 16 تا 18 شنبه 25 اردیبهشت سال جاری در سالن جلسات ساختمان جوانه برگزار شد.

10:00 – 00/02/27