تغییر حساب درآمد اختصاصی پارک

تغییر حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس

به اطلاع واحدهای محترم می‌رساند، در اجرای دستورالعمل وزارت اقتصاد و دارایی و خزانه‌داری کل کشور حساب درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری  دانشگاه تربیت‌مدرس تغییریافته است.

شماره‌حساب: ۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۰

نام حساب: درآمد اختصاصی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس  نزد بانک مرکزی شعبه ریالی

IR ۰۶۰۱۰۰۰۰۴۰۰۱۰۶۶۷۰۳۰۴۰۴۵۳ : شماره شبا