نصب المان ناحیه نوآوری در میدان 9 دی دانشگاه مدرس

در افتتاحیه سمبولیک و رسمی ناحیه نوآوری مدرس هم ناحیه نوآوری افتتاح شد و هم از دو المان که در ناحیه نوآوری نصب خواهند شد، رونمایی شدند.

براین اساس قرار است المان شماره یک در میدان ۹ دی دانشگاه و المان شماره ۲ روبروی بیمارستان شریعتی نصب شوند. ماکت و همچنین کتاب ناحیه نوآوری از نظریه تا عمل نیز رونمایی شدند.

همچنین تفاهم‌نامه‌هایی مبادله شد که این تفاهم‌نامه‌ها شامل پارک با موسسه مطالعات و پژوهش‌های بازرگانی از اعضای ناحیه نوآوری، پارک و خانه سرباز صلح ایران به نمایندگی غیرمستقیم از ارتش، پارک و شتاب‌دهنده سکو به‌عنوان یکی از اعضای ناحیه نوآوری، پارک و پژوهشکده سوانح طبیعی به نمایندگی بنیاد انقلابی که در ناحیه نوآوری است، راه‌اندازی سامانه ورزش شهروندی با سازمان ورزش شهرداری تهران بود، منعقد شد.

در این افتتاحیه شتاب‌دهنده سفر وی آی پی در حوزه گردشگری، دهنده رادوین در حوزه مواد و انرژی، شتاب‌دهنده درسا در حوزه صادرات، شتاب‌دهنده گرانه در حوزه گیاهان دارویی، شتاب‌دهنده تلنت در حوزه شغلی، شتاب‌دهنده میم در حوزه تجهیزات پزشکی، شتاب‌دهنده امید در حوزه رسانه و فناوری‌های نرم، شتاب‌دهنده تک در حوزه تجهیزات پزشکی، شتاب‌دهنده آلفا بنچر در حوزه تجهیزات پزشکی، شتاب‌دهنده کسبینو در حوزه آی تی و شرکت نوآورینان که به این شتاب‌دهنده‌ها ارائه خدمات می‌کند، رونمایی شدند.

در این مراسم به‌جز کتاب، از کتابچه ناحیه نوآوری مدرس که برنامه‌های اجراشده و برنامه‌های آتی را شامل می‌شود، رونمایی شده است.