جلسه معرفی فرصتهای کارآفرینی در پارک علم و فناوری مدرس

جلسه معرفی فرصتهای کارآفرینی پارک علم و فناوری مدرس در روز یکشنبه 14دی ماه 1395با حضور سخنرانان، دکتر مصطفی کریمیان اقبال، مشاور تجاری سازی پارک و دکتر یداللهی، رئیس مرکز رشد کشاورزی و منابع طبیعی و با حضور اعضای هیئت علمی و دانشجویان دانشگاه تربیت مدرس با هدف تعامل، همفکری و تبادل نظر با مسئولین برگزار شد.در طی نشست، علاوه بر بررسی چالشها و ارائه راهکارهایی به منظور ایجاد فضایی بهتر جهت همکاری و حمایت از شرکتهای نوپا، به بررسی نحوه استقرار و دیگر حمایت های موجود در پارک پرداخته شد.همچنین در اختتامیه این نشست، دکتر علیاصغر طالبی، رئیس دانشکده کشاورزی اظهاراتی در رابطه با تأسیس فضاهای بیشتری در محل دانشکده کشاورزی نمودند. جلسه سخنرانی از ساعت 10 صبح الی 12:30 ظهر در دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس، سالن شهید خلوتی ادامه داشت.

95/10/14