مراسم شروع به کار عملیات عمرانی ساختمان چند مستأجره پردیس پژوهش

مراسم شروع به کار عملیات عمرانی ساختمان چند مستأجره پردیس کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس با حضور دکتر فتح اله امی سرپرست پارک مدرس، دکتر یعقوب فتح اللهی  معاون پژوهشی دانشگاه تربیت مدرس و جمعی از مدیران پارک و مدعوین انجام شد. در این مراسم نخست دکتر علی اصغر طالبی رئیس دانشکده کشاورزی دانشگاه تربیت مدرس به ایراد سخنرانی پرداختند.
پس از آن دکتر فتح اللهی طی سخنانی در خصوص نحوه بکارگیری مدل پارکها در اقتصاد کشور اطلاعاتی ارائه نمودند. در ادامه دکتر امی، گزارشی از فعالیتهای پارک و برنامه های آتی ارائه نمودند. در پایان نیز طی مراسم کلنگ زنی، عملیات عمرانی ساختمان چند مستأجره در پردیس پژوهش آغاز گردید.

1395/02/21