برگزاری یازدهمین لایو اینستاگرامی پارک تربیت‌مدرس
برگزاری یازدهمین لایو اینستاگرامی پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس با موضوع معرفی کارآفرین در زمینه پیشگیری از کرونا

پارک علم و فناوری دانشگاه تربیت‌مدرس در نظر دارد، یازدهمین لایو اینستاگرامی خود را با موضوع معرفی محمد حیدرى، مدیر عامل شرکت میلاد مخترعان قرن ٢٢
و مدرس مباحث کارآفرینى ، عملگرایی، و تکنیک هاى ایده پردازى برگزار کند.

محمد حیدرى، دستگاه ازن ساز، استریل کننده و از بین برنده انواع ویروس از جمله کرونا را در مدل‌های آبى و هوایی تولید کرده است.

زمان برگزاری: ساعت ۱۴:۰۰ تا ۱۵:۰۰، روز ‌شنبه ۱۳ دی ۹۹
محل برگزاری: لایو اینستاگرام- غیرحضوری