دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی

دومین همایش ملی معماری فضاهای دانشگاهی با هدف شناسایی و آسیب‌شناسی فضاهای دانشگاهی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری به‌منظور تدوین اصول و معیارهای برنامه‌ریزی و طراحی فضاهای آموزشی، پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری برگزار می‌شود.
در این همایش معماری فضاهای دانشگاه‌ها، مراکز پژوهشی و پارک‌های علم و فناوری مختلف کشور معرفی می‌شوند. یکی از محورهای همایش مرور تجربیات انجام‌شده در طراحی، ساخت، نظارت، بهره‌برداری و نگهداری فضاهای دانشگاهی، پژوهشی و پارک‌ها است.
باتوجه به اینکه یکی از ارکان‌های مؤثر در ایجاد کیفیت در معماری فضاهای دانشگاهی مهندسین مشاور و شرکت‌های سازنده هستند، در این همایش بخشی از آثار مهندسین مشاور و پیمانکاران نمایش داده می‌شود.
زمان برگزاری: مهرماه سال 98
مکان برگزاری: دانشگاه یزد