سمینار قانون برگزاری ساختار مناقصات و کنترل قراردادهای ملی و بین‌المللی

سمینار قانون برگزاری ساختار مناقصات و کنترل قراردادهای ملی و بین‌المللی

مرکز آموزش مدیریت دولتی، سمیناری با عنوان «قانون برگزاری ساختار مناقصات و کنترل قراردادهای ملی و بین‌المللی» برگزار می‌کند. محورهای این سمینار شامل؛ اخذ مجوزهای برگزاری، مناقصات، انحصارات، بررسی ارزیابی‌ها، بررسی کمیسیون مناقصات و صلاحیت‌ها، بررسی شکلی مناقصات و طبقه‌بندی مناقصات، مناقصات محدود، مناقصات ترک تشریفات، مناقصات عام، بازگشایی‌ها، تضمین مناقصات، مدت اعتبار پیشنهادات، تبانی در مناقصات، اصول و اساس مبارزه با پولشویی در ایران و نحوه اجرای آن، ضرورت مبارزه با پولشویی و توصیه گروه ویژه اقدام مالی FATF است.

تماس با دبیرخانه اجرایی: شماره 88957344-021
فکس: 88396519-021
ساعت شروع رویداد: 8:30 تا 16
تاریخ برگزاری: 28 تا 1 اسفندماه 97
هزینه شرکت: 100.000 تومان