الویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت‌ محیط‌زیست خراسان‌جنوبی

الویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت‌ محیط‌زیست خراسان‌ جنوبی

به اطلاع می‌رساند اولویت‌های پژوهشی اداره کل حفاظت محیط‌زیست خراسان جنوبی به‌منظور انتخاب موضوع پایان‌نامه برای گروه محیط‌زیست یا سایر شاخه‌های منابع طبیعی، علوم و … به شرح فایل پیوست است. ضمناً این اداره در حد مقدورات، حمایت‌های لجستیکی و … را در راستای اولویت‌های فوق به‌عمل خواهد آورد.