برگزاری وبینار آموزشی هنر جذب منابع مالی

برگزاری وبینار آموزشی هنر جذب منابع مالی

پارک علم و  فناوری البرز با حمایت صندوق نوآوری و شکوفایی وبینار آموزشی هنر جذب منابع مالی را برگزار می‌کند.

مدرس این دوره علیرضا باباخان، مدیر صندوق پژوهش و فناوری پارک علم و  فناوری البرز است.

سرفصل‌ها

  • روش‌های تامین منافع و الزامات سرمایه‌گذار
  • معیارها و شرایط مورد نظر سرمایه‌گذاران
  • محورهای مذاکره با سرمایه‌گذار

هزینه این دوره 200 هزار تومان و شامل حمایت 70 درصدی صندوق نوآوری و شکوفایی اسیت.

زمان برگزاری: دوشنبه 10 خرداد 00
شماره تماس: 34764006-026، داخلی 2083