لایو اینستاگرامی چگونه مشاوری حرفه‌ای باشیم

لایو مشترک اینستاگرامی با موضوع چگونه مشاوری حرفه‌ای برای شرکت باشیم

لایو مشترک اینستاگرامی با موضوع چگونه مشاوری حرفه‌ای برای شرکت باشیم با حضور دکتر فرهاد بیات، مدرس حقوق کسب‌وکار دانشگاه تهران و دکتر جواد معتمدی، عضو هیأت علمی و مدرس حقوق تجارت برگزار خواهد شد.

باحضور

دکتر فرهاد بیات، مدرس حقوق کسب‌وکار دانشگاه تهران
دکتر جواد معتمدی، عضو هیأت علمی و مدرس حقوق تجارت

زمان برگزاری: ساعت 18، روز دوشنبه مورخ 15 اردیبهشت 99
محل برگزاری: وبینار- غیرحضوری