ترویج پژوهش‌های کاربردی،توسعه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین ساخت مسکن

ترویج پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین ساخت مسکن

باتوجه با اهمیت موضوع برقراری تعامل هرچه بیشتر با دانشگاه‌ها، دفتر فناوری‌های نوین ساخت مسکن حوزه فنی و مهندسی سازمان ملی زمین مسکن در نظر دارد با هدف تشویق و ایجاد انگیزه در دانشجویان، ترویج پژوهش‌های کاربردی، توسعه‌ای در حوزه فناوری‌های نوین ساخت مسکن از پایان‌نامه های دانشجویی، حمایت مالی حمایت فرماید.

دبیرخانه مرکزی: میدان ونک، خیابان شهید خدامی، چهار راه نیروی انتظامی، پلاک 56