کارگاه تكنيك‌هاي ارائه به مخاطـب

کارگاه تكنيك‌هاي ارائه به مخاطـب

مركز توسعه كسب و كار فناوري پارك فناوري پرديس قصـد دارد با توجه به اهميت معرفي تأثيرگـذار و انتقـال مفـاهيم مـرتبط بـا ارزش‌هـاي اقتصـادي و فنـي محصـولات دانش‌بنيان و فناوري‌هاي پيشرفته براي ارائه به بخش خصوصي و نهادهاي حمايتي دولتي از جمله شركت‌ها و مؤسسات سرمايه‌گذاري، شتاب‌دهنده‌هاي نوآوري، پارك‌ها و مراكـز رشـد در ابعـاد مختلـف تـأمين سـرمايه، ارائه تسهيلات و اخذ خدمات تجاري‌سازي، دوره آموزشي جامعي تحت عنوان «تكنيك‌هاي ارائه به مخاطـب» در دو كارگـاه آموزشـي، با همكاري مرجع اينفوگرافيك فارسي ايران و حضور شـركت‌هاي عضـو پارك‌هـا و مراكز رشد، شركت‌هاي دانش‌بنيان و فناور و اشخاص حقيقي و حقوقي فعال در حوزه‌هاي مختلـف فنـاوري كشور برگزار کند.
عنوان‌های کارگاه: «كارگاه داستان‌سرايي تصويري براي استارتاپ‌ها و كسب و كارها» و «كارگاه طراحي خلاقانـه و تأثيرگذار اسلايدها»
تاریخ برگزاری: 19 و 20 دی‌ماه 97