دوره آموزشی و مشاوره تحت عنوان اصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه های تجاری در روز سه شنبه مورخ 16/9/97 از ساعت 16:30(توسط استاد محترم جناب آقای مهندس عباس برهانی) در محل پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود.

اصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه های تجاری

دوره آموزشی و مشاوره تحت عنوان اصول و فنون حضور موثر در نمایشگاه های تجاری در روز سه شنبه مورخ 97/9/16 از ساعت 16:30(توسط استاد محترم جناب آقای مهندس عباس برهانی) در محل پارک علم و فناوری البرز برگزار می شود.