دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی توسط دکتر کریمیان اقبال، 26 آذر 97

دوره آموزشی سازماندهی کارگروهی توسط دکتر کریمیان اقبال، 26 آذر 97

کارکنان سـرمایه‌هاي اصـلی یک سازمان به شمار می‌روند و موفقیت و شکست کسب وکار، به سخت‌کوشی و تعهد هر یک از آن‌هـا وابسـته است. در این میـان، لزوم همـاهنگی افراد بـا یکـدیگر و میزان مشـارکت در کارهـاي گروهی، یکی از مهم‌ترین شاخص‌هاي عملکرد کارا و مؤثر است که نمود آن را می‌توان در تیم‌سازي و فضاي مشارکتی سازمان مشاهده نمود. با توجه به اهمیت این موضوع پارك علم و فناوري قزوین اقدام به برگزاري دوره آموزشـی با عنوان “سازماندهی کارگروهی” نموده است.
مدرس: دکتر مصـطفی کریمیان اقبال، عضو هیأت علمی دانشـگاه تربیت مدرس
زمان برگزاری: 14 تا 18 روز دوشنبه مورخ 26 آذر ماه 97
مکان برگزاری: سالن آمفی تئـاتر پـارك علم و فنـاوري قزوین
* هزینه دوره به ازاي هر نفر 70 هزار تومان است و شامل حضور در دوره، پـذیرایی، میان‌وعـده، گواهی‌نامه حضور می‌باشـد.
* با اهدای گواهی معتبر
اطلاعــات بیشــتر در لینک ثبت‌نام
جهت سئوالات احتمالی با شماره 33697200-028 داخلی 105 سرکار خانم مهندس عبدالرزاقی